Arif Məlikov – 90

Qəlbləri riqqətə gətirdiyinə, insan ruhunun, düşüncələrinin dərinliklərinə nüfuz etdiyinə görə musiqi bəşəri sənətdir. Cəmiyyətin təfəkkürünün zənginləşməsində, dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rolu olan musiqinin kino sənəti ilə üzvi surətdə birləşməsi, kompozisiya təşkil etməsi ekran hadisələrinin emosionallığının artmasını, kino dilinin yumşalmasını təmin etdi, Ətraflı